تبلیغات

189 - ابو بکر کرجی ( مفاخر ایرانی )

۰
189 - ابو بکر کرجی ( مفاخر ایرانی )
189 - ابو بکر کرجی ( مفاخر ایرانی )

مستشرق

لغت نامه ی دهخدا

مستشرق . [ م ُ ت َ رِ ](ع ص ) روشن و تابان . (غیاث ). || شرق شناس .خاورشناس . عالم و محقق و دانا به مسائل مشرق زمین .

187 - فرمولاتیوه ی آب دهی ( دبی ) زمین شناسی یازدهم .

۰
187 - فرمولاتیوه ی آب دهی ( دبی ) زمین شناسی یازدهم .
187 - فرمولاتیوه ی آب دهی ( دبی ) زمین شناسی یازدهم .

184 - اصل های کلی پیوند های شیمیایی .

۰
184 - اصل های کلی پیوند های شیمیایی .
24 - اصل های کلی پیوند های شیمیایی .
 
قابل بحث کلاسی در زمین شناسی یازدهم .

162 - زمین شناسی یازدهم . نظام قدیم . آب زیر زمینی از دوراه می تواند گرم شود .

۰
162 - زمین شناسی یازدهم . نظام قدیم . آب زیر زمینی از دوراه می تواند گرم شود .
162 - زمین شناسی یازدهم . نظام قدیم . آب زیر زمینی از دوراه می تواند گرم شود .

156 - شرایط استفاده از انرژی حرارتی درون زمین .

۰
156 - شرایط استفاده از انرژی حرارتی درون زمین .
156 - شرایط استفاده از انرژی حرارتی درون زمین .
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها