تبلیغات

182 - محاسبه ی شیب متوسط دو نقطه ی A و B .

۰
182 - محاسبه ی شیب متوسط دو نقطه ی A و B .
182 - محاسبه ی شیب متوسط دو نقطه ی A و B . ( این تصویر به صورت تمیز و تایپ شده در دسترس قرار خواهد گرفت . + مورد های دیگر )

155 - تست از تعریف دنباله دار .

۰
155 - تست از تعریف دنباله دار .
155 - تست از تعریف دنباله دار .

154 - تست از سنگ اُبسیدین .

۰
154 - تست از سنگ اُبسیدین .
113 - تست از سنگ اُبسیدین . ( مناسب سوال امتحانی )

140 - تست از دما در نرم کره .

۰
140 - تست از دما در نرم کره .
140 - تست از دما در نرم کره .

137 - تست از لایه های سفید و سیاه در گنیس . زمین شناسی دبیری . 1395 .

۱
137 - تست از لایه های سفید و سیاه در گنیس . زمین شناسی دبیری . 1395 .
137 - تست از لایه های سفید و سیاه در گنیس . زمین شناسی دبیری . 1395 .
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها