تبلیغات

186 - شکل ساختار زمین .

۱
186 - شکل ساختار زمین .
186 - شکل ساختار زمین .

182 - محاسبه ی شیب متوسط دو نقطه ی A و B .

۰
182 - محاسبه ی شیب متوسط دو نقطه ی A و B .
182 - محاسبه ی شیب متوسط دو نقطه ی A و B . ( این تصویر به صورت تمیز و تایپ شده در دسترس قرار خواهد گرفت . + مورد های دیگر )

91 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . خرداد 1382 .

۰
91 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . خرداد 1382 .
91 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . خرداد 1382 .

78 - تست از نتایج حاصل از اندازه گیری در صد وزنی Fe . ( بی هنجاری مثبت )

۰
78 - تست از نتایج حاصل از اندازه گیری در صد وزنی Fe . ( بی هنجاری مثبت )
78 - تست از نتایج حاصل از اندازه گیری در صد وزنی Fe . ( بی هنجاری مثبت )
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها