تبلیغات

183 - مقایسه ی ویژگی های تخلخل در کربنات ها در مقابل آواری ها .

۱
183 - مقایسه ی ویژگی های تخلخل در کربنات ها در مقابل آواری ها .
183 - مقایسه ی ویژگی های تخلخل در کربنات ها در مقابل آواری ها .

بر گرفته از جزوه ی زمین شناسی نفت دکتر معصومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس .

111 - جدول طبقه بندی کانی ها بر اساس ترکیب شیمیایی .

۱
111 - جدول طبقه بندی کانی ها بر اساس ترکیب شیمیایی .
111 - جدول طبقه بندی کانی ها بر اساس ترکیب شیمیایی .

109 - طبقه بندی کانی ها بر اساس ترکیب شیمیایی .

۱
109 - طبقه بندی کانی ها بر اساس ترکیب شیمیایی .
109 - طبقه بندی کانی ها بر اساس ترکیب شیمیایی .

74 - انواع خاک مناطق اقلیمی .

۱
74 - انواع خاک مناطق اقلیمی .
74 - انواع خاک مناطق اقلیمی .

73 - ذره های خاک .

۱
73 - ذره های خاک .
73 - ذره های خاک .
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها