تبلیغات

187 - فرمولاتیوه ی آب دهی ( دبی ) زمین شناسی یازدهم .

۰
187 - فرمولاتیوه ی آب دهی ( دبی ) زمین شناسی یازدهم .
187 - فرمولاتیوه ی آب دهی ( دبی ) زمین شناسی یازدهم .

162 - زمین شناسی یازدهم . نظام قدیم . آب زیر زمینی از دوراه می تواند گرم شود .

۰
162 - زمین شناسی یازدهم . نظام قدیم . آب زیر زمینی از دوراه می تواند گرم شود .
162 - زمین شناسی یازدهم . نظام قدیم . آب زیر زمینی از دوراه می تواند گرم شود .

161 - توضیح نحوه ی کار اراتوستن جهت محاسبه ی محیط زمین . ( علوم زمین )

۰
161 - توضیح نحوه ی کار اراتوستن جهت محاسبه ی محیط زمین . ( علوم زمین )
161 - توضیح نحوه ی کار اراتوستن جهت محاسبه ی محیط زمین . ( علوم زمین )

156 - شرایط استفاده از انرژی حرارتی درون زمین .

۰
156 - شرایط استفاده از انرژی حرارتی درون زمین .
156 - شرایط استفاده از انرژی حرارتی درون زمین .

12 - شکل سنگ ها از چگونگی تشکیل آن ها حکایت می کند .

۰
12 - شکل سنگ ها از چگونگی تشکیل آن ها حکایت می کند .
12 - شکل سنگ ها از چگونگی تشکیل آن ها حکایت می کند .
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها