تبلیغات

179 - زاویه ای که لایه با شمال مغناطیسی می سازد امتداد لایه و زاویه ی بزرگ ترین شیب هر لایه با صفحه ی افقی را شیب صفحه می گویند . ( اکتشاف معدن )

۰
179 - زاویه ای که لایه با شمال مغناطیسی می سازد امتداد لایه و زاویه ی بزرگ ترین شیب هر لایه با صفحه ی افقی را شیب صفحه می گویند . ( اکتشاف معدن )
179 - زاویه ای که لایه با شمال مغناطیسی می سازد امتداد لایه و زاویه ی بزرگ ترین شیب هر لایه با صفحه ی افقی را شیب صفحه می گویند . ( اکتشاف معدن )

178 - در ماهواره ها ، سنجنده ها می توانند یک دوربین یا رادیو متری باشند . ( اکتشاف معدن )

۰
178 - در ماهواره ها ، سنجنده ها می توانند یک دوربین یا رادیو متری باشند . ( اکتشاف معدن )
178 - در ماهواره ها ، سنجنده ها می توانند یک دوربین یا رادیو متری باشند . ( اکتشاف معدن )

177 - مرحله ی باز سازی معدن در فاز پس از استخراج می باشد . ( اکتشاف معدن )

۰
177 - مرحله ی باز سازی معدن در فاز پس از استخراج می باشد . ( اکتشاف معدن )
177 - مرحله ی باز سازی معدن در فاز پس از استخراج می باشد . ( اکتشاف معدن )

172 - کار برد های مهم کانی ژیپس .

۰
172 - کار برد های مهم کانی ژیپس .
172 - کار برد های مهم کانی ژیپس .

171 - کار برد های مهم کانی اُلیوین .

۱
171 - کار برد های مهم کانی اُلیوین .
171 - کار برد های مهم کانی اُلیوین .
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها