تبلیغات

182 - محاسبه ی شیب متوسط دو نقطه ی A و B .

۰
182 - محاسبه ی شیب متوسط دو نقطه ی A و B .
182 - محاسبه ی شیب متوسط دو نقطه ی A و B . ( این تصویر به صورت تمیز و تایپ شده در دسترس قرار خواهد گرفت . + مورد های دیگر )

168 - تست از مهاجرت ثانویه ی نفت . ( زمین شناسی یازدهم )

۰
168 - تست از مهاجرت ثانویه ی نفت . ( زمین شناسی یازدهم )
168 - تست از مهاجرت ثانویه ی نفت . ( زمین شناسی یازدهم )

155 - تست از تعریف دنباله دار .

۰
155 - تست از تعریف دنباله دار .
155 - تست از تعریف دنباله دار .

154 - تست از سنگ اُبسیدین .

۰
154 - تست از سنگ اُبسیدین .
113 - تست از سنگ اُبسیدین . ( مناسب سوال امتحانی )

144 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . خرداد 1383 .

۰
144 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . خرداد 1383 .
144 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . خرداد 1383 .
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها