تبلیغات

186 - شکل ساختار زمین .

۱
186 - شکل ساختار زمین .
186 - شکل ساختار زمین .

182 - محاسبه ی شیب متوسط دو نقطه ی A و B .

۰
182 - محاسبه ی شیب متوسط دو نقطه ی A و B .
182 - محاسبه ی شیب متوسط دو نقطه ی A و B . ( این تصویر به صورت تمیز و تایپ شده در دسترس قرار خواهد گرفت . + مورد های دیگر )

71 - نشانه ی لایه های افقی یا شیب صفر .

۱
71 - نشانه ی لایه های افقی یا شیب صفر .
71 - نشانه ی لایه های افقی یا شیب صفر .

21 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم - خرداد 1382 .

۰
21 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم - خرداد 1382 .
21 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم - خرداد 1382 .
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها