تبلیغات

189 - ابو بکر کرجی ( مفاخر ایرانی )

۰
189 - ابو بکر کرجی ( مفاخر ایرانی )
189 - ابو بکر کرجی ( مفاخر ایرانی )

مستشرق

لغت نامه ی دهخدا

مستشرق . [ م ُ ت َ رِ ](ع ص ) روشن و تابان . (غیاث ). || شرق شناس .خاورشناس . عالم و محقق و دانا به مسائل مشرق زمین .

187 - فرمولاتیوه ی آب دهی ( دبی ) زمین شناسی یازدهم .

۰
187 - فرمولاتیوه ی آب دهی ( دبی ) زمین شناسی یازدهم .
187 - فرمولاتیوه ی آب دهی ( دبی ) زمین شناسی یازدهم .

156 - شرایط استفاده از انرژی حرارتی درون زمین .

۰
156 - شرایط استفاده از انرژی حرارتی درون زمین .
156 - شرایط استفاده از انرژی حرارتی درون زمین .

106 - زمین شناسی یازدهم . تفاوت سطح ایستابی با سطح پیزومتریک در لایه های آب دار .

۰
106 - زمین شناسی یازدهم . تفاوت سطح ایستابی با سطح پیزومتریک در لایه های آب دار .
106 - زمین شناسی یازدهم . تفاوت سطح ایستابی با سطح پیزومتریک در لایه های آب دار .

99 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . دی 1387 .

۰
99 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . دی 1387 .
99 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . دی 1387 .
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها