تبلیغات

175 - کان سنگ . ( اکتشاف معدن )

۰
175 - کان سنگ . ( اکتشاف معدن )
175 - کان سنگ . ( اکتشاف معدن )

112 - سوال امتحانی علوم زمین . 1397 .

۰
112 - سوال امتحانی علوم زمین . 1397 .
112 - سوال امتحانی علوم زمین . 1397 .

110 - تست از اهمیت درزه ها . ( زمین شناسی یازدهم )

۰
110 - تست از اهمیت درزه ها . ( زمین شناسی یازدهم )
110 - تست از اهمیت درزه ها . ( زمین شناسی یازدهم )

تست مناسب و خوب برای کنکور 1398 به بعد زمین شناسی یازدهم .

76 - ژئو شیمی شاخه ای از علم زمین شناسی . ( تست )

۰
76 - ژئو شیمی شاخه ای از علم زمین شناسی . ( تست )
76 - ژئو شیمی شاخه ای از علم زمین شناسی . ( تست )

50 - تست از امتداد گسل ها ( زمین شناسی ایران )

۱
50 - تست از امتداد گسل ها ( زمین شناسی ایران )
50 - تست از امتداد گسل ها ( زمین شناسی ایران )
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها