تبلیغات

189 - ابو بکر کرجی ( مفاخر ایرانی )

۰
189 - ابو بکر کرجی ( مفاخر ایرانی )
189 - ابو بکر کرجی ( مفاخر ایرانی )

مستشرق

لغت نامه ی دهخدا

مستشرق . [ م ُ ت َ رِ ](ع ص ) روشن و تابان . (غیاث ). || شرق شناس .خاورشناس . عالم و محقق و دانا به مسائل مشرق زمین .

188 - هم پوشانی ( اور لب ایزو گام )

۰
188 - هم پوشانی ( اور لب ایزو گام )
188 - هم پوشانی ( اور لب ایزو گام )

187 - فرمولاتیوه ی آب دهی ( دبی ) زمین شناسی یازدهم .

۰
187 - فرمولاتیوه ی آب دهی ( دبی ) زمین شناسی یازدهم .
187 - فرمولاتیوه ی آب دهی ( دبی ) زمین شناسی یازدهم .

186 - شکل ساختار زمین .

۱
186 - شکل ساختار زمین .
186 - شکل ساختار زمین .

185 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . پرسش های کتاب درسی . ص 130 .

۰
185 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . پرسش های کتاب درسی . ص 130 .
185 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . پرسش های کتاب درسی . ص 130 .
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها