تبلیغات

189 - ابو بکر کرجی ( مفاخر ایرانی )

۰
189 - ابو بکر کرجی ( مفاخر ایرانی )
189 - ابو بکر کرجی ( مفاخر ایرانی )

مستشرق

لغت نامه ی دهخدا

مستشرق . [ م ُ ت َ رِ ](ع ص ) روشن و تابان . (غیاث ). || شرق شناس .خاورشناس . عالم و محقق و دانا به مسائل مشرق زمین .

188 - هم پوشانی ( اور لب ایزو گام )

۰
188 - هم پوشانی ( اور لب ایزو گام )
188 - هم پوشانی ( اور لب ایزو گام )

185 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . پرسش های کتاب درسی . ص 130 .

۰
185 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . پرسش های کتاب درسی . ص 130 .
185 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . پرسش های کتاب درسی . ص 130 .

184 - اصل های کلی پیوند های شیمیایی .

۰
184 - اصل های کلی پیوند های شیمیایی .
24 - اصل های کلی پیوند های شیمیایی .
 
قابل بحث کلاسی در زمین شناسی یازدهم .

183 - مقایسه ی ویژگی های تخلخل در کربنات ها در مقابل آواری ها .

۱
183 - مقایسه ی ویژگی های تخلخل در کربنات ها در مقابل آواری ها .
183 - مقایسه ی ویژگی های تخلخل در کربنات ها در مقابل آواری ها .

بر گرفته از جزوه ی زمین شناسی نفت دکتر معصومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس .
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها