تبلیغات

181 - یکی از متداول ترین روش های اکتشاف برای کسب اطلاع از کان سار در اعماق زمین ، حفر گمانه است . ( اکتشاف معدن )

۰
181 - یکی از متداول ترین روش های اکتشاف برای کسب اطلاع از کان سار در اعماق زمین ، حفر گمانه است . ( اکتشاف معدن )
181 - یکی از متداول ترین روش های اکتشاف برای کسب اطلاع از کان سار در اعماق زمین ، حفر گمانه است . ( اکتشاف معدن )

180 - حضور یک گنبد نمکی در زیر زمین باعث ایجاد آنو مالی منفی بوگه می شود . ( اکتشاف معدن )

۱
180 - حضور یک گنبد نمکی در زیر زمین باعث ایجاد آنو مالی منفی بوگه می شود . ( اکتشاف معدن )
180 - حضور یک گنبد نمکی در زیر زمین باعث ایجاد آنو مالی منفی بوگه می شود . ( اکتشاف معدن )

تشریح گنبد های نمکی و انواع آنو مالی ها درج می گردد . ( برای زمین شناسی پایه و عمومی )

179 - زاویه ای که لایه با شمال مغناطیسی می سازد امتداد لایه و زاویه ی بزرگ ترین شیب هر لایه با صفحه ی افقی را شیب صفحه می گویند . ( اکتشاف معدن )

۰
179 - زاویه ای که لایه با شمال مغناطیسی می سازد امتداد لایه و زاویه ی بزرگ ترین شیب هر لایه با صفحه ی افقی را شیب صفحه می گویند . ( اکتشاف معدن )
179 - زاویه ای که لایه با شمال مغناطیسی می سازد امتداد لایه و زاویه ی بزرگ ترین شیب هر لایه با صفحه ی افقی را شیب صفحه می گویند . ( اکتشاف معدن )

178 - در ماهواره ها ، سنجنده ها می توانند یک دوربین یا رادیو متری باشند . ( اکتشاف معدن )

۰
178 - در ماهواره ها ، سنجنده ها می توانند یک دوربین یا رادیو متری باشند . ( اکتشاف معدن )
178 - در ماهواره ها ، سنجنده ها می توانند یک دوربین یا رادیو متری باشند . ( اکتشاف معدن )

177 - مرحله ی باز سازی معدن در فاز پس از استخراج می باشد . ( اکتشاف معدن )

۰
177 - مرحله ی باز سازی معدن در فاز پس از استخراج می باشد . ( اکتشاف معدن )
177 - مرحله ی باز سازی معدن در فاز پس از استخراج می باشد . ( اکتشاف معدن )
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها