تبلیغات

188 - هم پوشانی ( اور لب ایزو گام )

۰
188 - هم پوشانی ( اور لب ایزو گام )
188 - هم پوشانی ( اور لب ایزو گام )

187 - فرمولاتیوه ی آب دهی ( دبی ) زمین شناسی یازدهم .

۰
187 - فرمولاتیوه ی آب دهی ( دبی ) زمین شناسی یازدهم .
187 - فرمولاتیوه ی آب دهی ( دبی ) زمین شناسی یازدهم .

186 - شکل ساختار زمین .

۰
186 - شکل ساختار زمین .
186 - شکل ساختار زمین .

185 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . پرسش های کتاب درسی . ص 130 .

۰
185 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . پرسش های کتاب درسی . ص 130 .
185 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . پرسش های کتاب درسی . ص 130 .

184 - اصل های کلی پیوند های شیمیایی .

۰
184 - اصل های کلی پیوند های شیمیایی .
24 - اصل های کلی پیوند های شیمیایی .
 
قابل بحث کلاسی در زمین شناسی یازدهم .
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها