تبلیغات

171 - کار برد های مهم کانی اُلیوین .

۱
171 - کار برد های مهم کانی اُلیوین .
171 - کار برد های مهم کانی اُلیوین .

157 - نکته ی کنکوری - کار شناسی + ارشد + دبیری زمین شناسی .

۰
157 - نکته ی کنکوری - کار شناسی + ارشد + دبیری زمین شناسی .
157 - نکته ی کنکوری - کار شناسی + ارشد + دبیری زمین شناسی .

92 - اینکلوژن ( سیال در گیر ) در کانی آمتیست .

۱
92 - اینکلوژن ( سیال در گیر ) در کانی آمتیست .
92 -  اینکلوژن ( سیال در گیر ) در کانی آمتیست .

http://www.dalfak.com/w/19unpx

3 - سنگ های رسوبی .

۱
3 - سنگ های رسوبی .
3 - سنگ های رسوبی .
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها