تبلیغات

189 - ابو بکر کرجی ( مفاخر ایرانی )

۰
189 - ابو بکر کرجی ( مفاخر ایرانی )
189 - ابو بکر کرجی ( مفاخر ایرانی )

مستشرق

لغت نامه ی دهخدا

مستشرق . [ م ُ ت َ رِ ](ع ص ) روشن و تابان . (غیاث ). || شرق شناس .خاورشناس . عالم و محقق و دانا به مسائل مشرق زمین .

187 - فرمولاتیوه ی آب دهی ( دبی ) زمین شناسی یازدهم .

۰
187 - فرمولاتیوه ی آب دهی ( دبی ) زمین شناسی یازدهم .
187 - فرمولاتیوه ی آب دهی ( دبی ) زمین شناسی یازدهم .

169 - زمین شناسی یازدهم تجربی - خصوصیات گوهر ها .

۰
169 - زمین شناسی یازدهم تجربی - خصوصیات گوهر ها .
169 - زمین شناسی یازدهم تجربی - خصوصیات گوهر ها .

168 - تست از مهاجرت ثانویه ی نفت . ( زمین شناسی یازدهم )

۰
168 - تست از مهاجرت ثانویه ی نفت . ( زمین شناسی یازدهم )
168 - تست از مهاجرت ثانویه ی نفت . ( زمین شناسی یازدهم )

167 - نکته ی کنکوری - زمین شناسی یازدهم - نظام قدیم .

۰
167 - نکته ی کنکوری - زمین شناسی یازدهم - نظام قدیم .
167 - نکته ی کنکوری - زمین شناسی یازدهم - نظام قدیم .
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها