تبلیغات

183 - مقایسه ی ویژگی های تخلخل در کربنات ها در مقابل آواری ها .

۱
183 - مقایسه ی ویژگی های تخلخل در کربنات ها در مقابل آواری ها .
183 - مقایسه ی ویژگی های تخلخل در کربنات ها در مقابل آواری ها .

بر گرفته از جزوه ی زمین شناسی نفت دکتر معصومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس .

1 - طبقه بندی کانی ها بر اساس ترکیب شیمیایی .

۱
1 - طبقه بندی کانی ها بر اساس ترکیب شیمیایی .
طبقه بندی کانی ها بر اساس ترکیب شیمیایی .

کانی ها - انتشارات مدرسه .
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها